Мүдделілігі бар мәмілелерге мәмілелерді жатқызу …

98765.jpeg

баптың 1-тармағына сәйкес. «АҚ туралы» Федералдық заңның 81-бабына сәйкес қоғамның директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) мүшесінің, қоғамның жалғыз атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның, оның ішінде басқарушы ұйымның немесе басқарушының, қоғамның акционерімен немесе оның акционерлік қоғамының атқарушы органының мүшесінің, қоғамның атқарушы органының мүшесінің, қоғамның басқарушы органының мүшесінің мүддесі бар мәмілелер (соның ішінде несиелер, несиелер, кепілдіктер, кепілдіктер) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 20 және одан да көп пайызын иеленетін қоғамдар, сондай-ақ қоғамға міндетті нұсқаулар беруге құқығы бар тұлға «АҚ туралы» Федералдық заңның 11-тарауының ережелеріне сәйкес қоғам болып табылады.

Мүдделі мәмілелер туралы ережелер, ірі мәмілелер туралы ережелерден айырмашылығы, олардың мазмұны мен мәніне қарамастан қоғамның кез келген мәмілелеріне қолданылады.Сонымен, баптың 1-тармағы. «АҚ туралы» Федералдық заңның 81-бабына сәйкес, компания мәмілеге мүдделі деп тануы мүмкін тұлғаларға мыналар жатады:
1) директорлар кеңесінің мүшелері –
2) басқарушы ұйымды немесе басқарушы директорды қоса алғанда, жалғыз атқарушы орган;
3) алқалы атқарушы органның мүшелері –
4) оның аффилиирленген тұлғаларымен бірге қоғамның дауыс беретін акцияларының 20 және одан да көп пайызы бар холдингтің акционері;
5) қоғамға мiндеттi нұсқаулар беруге құқығы бар тұлғалар Жоғарыда аталған тұлғалар, егер олар, олардың жұбайлары, ата-аналары, балалары, кәмелетке толмаған аға-iнiлерi мен апа-қарындастары, асырап алушылар, асырап алынғандар және (немесе) олардың үлестес тұлғалары:
— мәміледе тарап, бенефициар, делдал немесе өкіл болып табылса;
— мәміле бойынша тарап, бенефициар, делдал немесе өкіл болып табылатын заңды тұлғаның акцияларының (үлестерінің, үлестерінің) 20 және одан да көп пайызына (әрқайсысы жеке немесе жиынтықта) иелік ету —
— тарап, бенефициар, делдал немесе мәміле бойынша өкіл болып табылатын заңды тұлғаның басқару органдарындағы лауазымдарды, сондай-ақ осындай заңды тұлғаның басқарушы ұйымының басқару органдарындағы лауазымдарды атқаруға;
— қоғамның жарғысында айқындалған басқа жағдайларда.Акционерлік қоғамдар туралы заңнамада «филиал» ұғымы берілмейді, ол «Тауар нарықтарындағы бәсекелестік және монополиялық қызметті шектеу туралы» РСФСР Заңының 4-тармағында ғана. Бұл заңда «заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары» және «жеке кәсіпкердің аффилиирленген тұлғалары» деген ұғымдар бар, яғни тек кәсіпкерлік қызметке қатысты. Жеке кәсiпкер болып табылмайтын жеке тұлғалардың үлестес тұлғалары жоқ деген қорытынды жасауға болады.Талаптарды бұза отырып жасалған мүдделiлiк бар мәмiле қоғамның немесе акционердiң талабы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкiн. Іс жүзінде акционерлік қоғамдардың заңгерлері мұндай мәмілелерге өте мұқият болуы керек. Қызығушылықты анықтау өте қиын, сәйкесінше, транзакцияға шағымдану қаупі жоғары. Сондықтан, егер мәміле мүдделі мәміле деп танылуы мүмкін деген шамалы күдік болса, оны «АҚ туралы» Федералдық заңның 11-тарауында белгіленген тәртіппен келіскен жөн. Мен мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелерді дайындау мен бекітуді реттейтін ішкі құжатты қабылдауға кеңес берер едім.
Мүдделілігі бар мәмілелерді тану және бекіту тәртібі «АҚ туралы» Федералдық заңда нақты көрсетілген, сондықтан мен бұл туралы тоқталмаймын. Мен мұндай транзакциялар мақұлдануы керек екенін еске салғым келеді олар орын алмас бұрын.